english.

etusivu

icid

jäsenet

toiminta
yhteystiedot
         
 
Toiminta
Säännöt
ICID:n työryhmät
Hallitus Kokousptkt Matkakertomukset

Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen maankuivatus-, kastelu- ja tulvasuojeluyhdistys ry. Yhdistyksestä voidaan käyttää myös epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish National Committee on Irrigation and Drainage, FINCID. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä näissä säännöissä FINCID:iksi. 

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää maankuivatuksen, kastelun ja tulvasuojelun tieteellistä ja teknistä kehitystä taloudellisesti, ekologisesti ja yhteiskunnallisesti kestävällä tavalla. FINCID edustaa Suomea Kansainvälisen kastelu- ja kuivatuskomission (International Commission on Irrigation and Drainage, ICID) toiminnassa sekä edistää kansallista yhteistyötä ja tiedonvälitystä. Yhdistys ei tähtää taloudellisen voiton tuottamiseen. 

Edellä mainittujen päämäärien toteuttamiseksi FINCID voi
- pitää kokouksia ja seminaareja vesitalouden alalta
- seurata ja edistää toimialan teknistä kehitystä, tutkimusta ja koulutusta
- julkaista alaa koskevaa kirjallisuutta
- osallistua ICID:n tapahtumiin ja työryhmiin sekä muuhun alaa koskevaan kansainväliseen yhteistyöhön
- toimia alaa koskevan tiedon välittäjänä
- harjoittaa muuta edellä mainittuun rinnastettavaa toimintaa

3 § Jäsenet

FINCID:n henkilö-, yhteisö- ja tukijäseniksi voidaan hakemuksesta hyväksyä yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat kehittää maankuivatusta, tulvasuojelua, kastelua ja yleensä vesitaloutta. 

Yhdistys voi kokouksessaan hyväksyä yksityisiä henkilöitä kunniajäsenikseen.

4 § Jäsenmaksu

FINCID:n toiminnan rahoittamiseksi yhdistys voi periä muilta kuin kunniajäseniltään jäsenmaksuja, joiden suuruudesta päätetään vuosikokouksessa.

5 § Yhdistyksestä eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksen jäsenyydestä hallituksen päätöksellä, jos hänen jäsenmaksunsa ovat jääneet maksamatta yli kahdentoista kuukauden ajalta.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat:
1) puheenjohtaja
2) varapuheenjohtaja 
3) 4 muuta jäsentä

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen tulee kokoonpanoltaan edustaa monipuolisesti niitä tehtäväalueita, joita yhdistyksen tarkoituksena on edistää.
Hallituksen jäsenten kolmivuotinen toimikausi alkaa vuosikokouksen päätyttyä. Ensimmäisessä vuosikokouksessa hallituksen jäseniä valitaan myös vuodeksi ja kahdeksi vuodeksi siten, että jatkossa jäsenistä kaksi on vuosittain erovuorossa. 
Yhdistyksen kokous voi erottaa hallituksesta jäsenen äänten enemmistöllä.

7 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien ja päämäärien toteuttamiseksi. Tässä tarkoituksessa hallitus
- edustaa yhdistystä ja tekee yhdistyksen puolesta sitoumuksia 
- hoitaa yhdistyksen talouden 
- laatii ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
- laatii vuosittain yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätökset
- nimittää FINCID:n työryhmät, toimihenkilöt sekä jäsenet ICID:n komiteoihin ja työryhmiin
- päättää uusien jäsenten ottamisesta yhdistykseen sekä käsittelee erohakemukset
- hoitaa yhteydet ja tiedonvälityksen kansallisesti ja kansainvälisesti
- kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset, valmistelee niissä esille tulevat asiat ja valvoo päätösten toimeenpanoa 
- lähettää tarvittavat tiedot kokoonpanostaan ja siihen tehdyistä muutoksista ICID:n pääkonttoriin
- toteuttaa muut yhdistyksen asioiden hoitamiseksi tarpeelliset tehtävät

9 § Tilinpäätös

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima toimintakertomus sekä muut tarpeelliset tiliä ja hallintoa koskevat asiakirjat on annettava riittävän ajoissa yhdistyksen tilintarkastajille hallinnon ja tilien tarkistamista varten.

Tilintarkastajien tulee riittävän ajoissa antaa hallitukselle vuosikokoukselle osoitettu tilintarkastuskertomus ja lausunto taloudenhoidosta, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi heistä yhdessä jonkun toisen hallituksen jäsenen kanssa.

11 § Yhdistyksen kokoukset

FINCID:n jäsenet kokoontuvat kerran vuodessa vuosikokoukseen (yhdistyksen kokoukseen). Kokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä. Kokouskutsu tulee lähettää hallituksen toimeksiannosta jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. 

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samoin kuin vuosikokous.

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu.

12 § Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat
- edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
- tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
- jäsenmaksujen suuruudet
- hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
- yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valinta
- muiden hallituksen jäsenten valinta 
- kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä
- FINCID:n toimintasuunnitelma ja talousarvio
- muut kokouskutsussa mainitut asiat
Lisäksi vuosikokous voi velvoittaa hallituksen perustamaan työryhmiä.

13 § Päätöksenteko

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.
Päätökset tehdään avoäänestyksin tai jonkun niin vaatiessa suljetuin lipuin yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. 

14 § Toiminnan rahoitus

FINCID rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla sekä avustuksin. FINCID voi myös järjestää maksullisia seminaaritilaisuuksia ja myydä alan kirjallisuutta. 

15 § Sääntöjen muuttaminen

Jäsen voi tehdä sääntöjen muutosehdotuksen FINCID:n hallitukselle, joka tekee asiasta ehdotuksen yhdistyksen kokoukselle. Yhdistyksen kokous voi hyväksyä sääntömuutoksen kahden kolmanneksen enemmistöllä.

16 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kahden kolmanneksen enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.

Jos yhdistys purkautuu, käytetään yli jääneet varat yhdistyksen tarkoituksen hyväksi yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla.

17 § Muut säännöt

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

 
     
         

| fincid ry | simonkatu 12 a 11 | 00100 helsinki | p. 09 694 2100 |